ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletเรียนการทำค็อกเทล
dot
dot
dot
dot
dot

dot
bulletเรียนการทำค็อกเทล
About Us

บริษัท บ้านลุงทอม จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :
36/3 ม.2 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทร 02-908-9782, 02-905-7220 แฟ็กซ์ 02-908-9783
 
ก่อตั้งเมื่อวันที่: 23 กันยายน 2545
 
ปรัชญาธุรกิจ: ความมุ่งมั่นเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จ
 
วิสัยทัศน์ : เราจะมุ่งมั่นกระจายสินค้า พร้อมทั้งขยายตลาดและเครือข่ายของบริษัท เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
พันธกิจ :
1.มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ นวัตกรรม และระบบการส่งมอบสินค้าเพื่อดำเนินการกระจายสินค้าไปสู่ลูกค้าด้วยความถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว
2.มุ่งมั่นขยายฐานตลาดและขยายเครือข่ายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรากฐานการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคให้มากขึ้น
3.ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดและทันกาล มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุด
4.พัฒนาปรับปรุงบุคลากรของบริษัททุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
5.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ผสมผสานประโยชน์และดำเนินธุรกิจต่างตอบแทนอย่างเป็นธรรม เพื่อความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว
6.ยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่ดีในสังคม เคารพในกฎระเบียบของรัฐ และให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาสังคม
7.เน้นการดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคง และเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นที่ดีให้กับผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจทุกฝ่าย
 
ตราสัญลักษณ์ของบริษัท:
เป็นหน้าลุงทอมยิ้ม ด้านหลังเป็นรูปบ้านหลังเล็กมีรั้วด้านข้าง ข้างบนมีชื่อบริษัทเป็นภาษาอังกฤษคร่อมเป็นรูปครึ่งวงกลม เป็นสัญลักษณ์ที่จดจำได้ง่ายและสื่อถึงความอบอุ่นเป็นมิตรภาพและจริงใจกับลูกค้าทุกคน
 
ตราสัญลักษณ์ของสินค้า:
เป็นหน้าลุงทอมยิ้มคาบไปป์ (Pipe) ลักษณะภูมิฐานไสตล์ยุโรป อยู่ในกรอบวงกลม ผู้บริโภคและร้านค้าทั่วไปจะชินกับตราสัญลักษณ์นี้มากกว่า เนื่องจากสามารถบ่งบอกสไตล์ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน และมักจะพบตรานี้ในรายการผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับทำ Cocktail เป็นส่วนมาก
 Uncle Tom Spirit
  
บุคลากร:
ปัจจุบันบริษัทบ้านลุงทอมมีจำนวนพนักงานทั้งหมดกว่า 20 คน พนักงานส่วนใหญ่ เป็นผู้จัดการเขตการขายซึ่งแบ่งกันดูแลงานด้านกระจายสินค้าไปสู่ตัวแทนและร้านค้าต่างๆ ครอบคลุมทุกช่องทางการขายทั่วประเทศ ในขณะนี้มีการรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการขยายตัวของโรงงานผลิตในเครือบ้านลุงทอมมีมากขึ้น
 
ประวัติกิจการ:
ระยะเริ่มแรก ปี 2545 รัฐบาลในขณะนั้น ได้ออก พรบ.เกี่ยวกับสุราชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่ผลิตสุราพื้นบ้านที่ผิดกฏหมาย (สุราเถื่อน) มาขออนุญาตผลิตให้ถูกกฏหมายโดย มีเงื่อนไขการขออนุญาต ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน จึงมีผู้ขออนุญาตในปีนั้นมากกว่า 5,000 ราย รวมทั้ง บริษัท ซีเอ็ม โภคภัณฑ์ จำกัด ก็เป็นหนึ่งในนั้น โดยเริ่มแรกผลิตสาโทเป็นหลัก ซึ่งสินค้าสาโทในตอนนั้นขายดีมากเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผู้บริโภคอยากลอง รวมทั้งได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลทุกรูปแบบ เพื่อเน้นการขาย การประชาสัมพันธ์และการกระจายสินค้าให้ทั่วถึงทำให้ต้องจัดตั้ง บริษัท บ้านลุงทอม จำกัด ขึ้นมาเพื่อดูแลงานด้านการขายและประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ
ปี พ.ศ. 2546เริ่มเกิดวิกฤติ กับธุรกิจสาโท เนื่องจากสินค้าสาโทของผู้ผลิตบางราย ไม่มีคุณภาพ ไม่มีขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานจนเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเพราะผู้ผลิตไม่มีความรู้(ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน) และขบวนการผลิตสาโท ที่ผลิตเป็นอุตสาหกรรม ไม่เคยมีใครเคยทำมาก่อนส่วนใหญ่ทำด้วยวิธีแบบชาวบ้าน ผู้ผลิตส่วนใหญ่จึงเริ่มมีปัญหาด้านอายุการเก็บสินค้า คุณภาพสินค้า ทำให้ประสบกับภาวะขาดทุนเนื่องจากสินค้าขายไม่ได้ รัฐบาลจึงแก้ปัญหาด้วยการอนุญาต ให้ผลิตสุรากลั่นชุมชน เนื่องจากขบวนการผลิตง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งตอนนั้นมีผู้มาขออนุญาตผลิตประมาณ 3,000 ราย รวมทั้ง บริษัท ซีเอ็ม โภคภัณฑ์ จำกัด ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย
ปี พ.ศ. 2547-48บริษัท ซีเอ็ม โภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท บ้านลุงทอม จำกัด ประสบกับปัญหาเหมือนกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดมากมายด้านกฎหมาย ความรู้ในด้านเทคโนโลยีการผลิต กระแสการตอบรับของผู้บริโภคที่เริ่มลดน้อยถอยลงแต่บริษัทก็ไม่ย่อท้อ พยายามพลิกแพลงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนำสาโทมาใส่ขวดเซรามิคชื่อ สาโทไชโย เพื่อขายเป็นของฝากและเพิ่มมูลให้กับสินค้า หรือปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้ดีขึ้น ปรับเปลี่ยนฉลากให้เด่นขึ้นซึ่งก็ได้รับความนิยมระดับหนึ่ง ขณะเดียวกันก็ศึกษาและพัฒนาสุราขาว (เหล้าขาว) เพื่อทำให้เหมือนสุราต่างประเทศ ได้แก่วอดก้า ยิน รัม ลิเคียว ซึ่งนำมาใช้เป็นส่วนผสมในค็อกเทล โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ชื่อ UNCLE TOM และ PLOY
ปี พ.ศ.2549ได้จัดตั้งทีมขายอย่างเป็นรูปธรรม มีพนักงานขายเริ่มต้น 5 คน มีสำนักงานอยู่ที่ อาคารโชคชัยพลาซ่า ซอยโชคชัย 4 ลาดพร้าว กรุงเทพ วัตถุประสงค์หลักคือขายผลิตภัณฑ์กลุ่ม UNCLE TOM และ PLOY เพื่อใช้ทดแทนสุรานำเข้าจากต่างประเทศ เน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลางลงมา
ปี พ.ศ. 2550ผู้บริโภคมีความต้องการดื่ม “เหล้าปั่น” (แปลงมาจากค็อกเทล แต่ราคาถูกกว่า) บริษัทจึงได้ออกผลิตภัณฑ์ Red Cock (เรดค็อก) เพื่อนำมาผสมเป็นเหล้าปั่น ในตอนนั้นเริ่มมีผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดในกลุ่ม Cocktail และเหล้าปั่น สามารถใช้ทดแทนสุราต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
ปี พ.ศ.2551 กระแสเหล้าปั่น แรงมาก ทำให้ Red Cock ขายดี จนผลิตไม่ทัน ในปีนี้เองบริษัทได้ขยายกำลังการผลิตขึ้นมาอีก 50% ลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 2.5 ล้านบาท และได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามมาเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น Black Cock, สาเกเจ้าพระยา, เหล้าหวาน Ploy กลิ่นผลไม้ต่างๆ รวมถึงสุรากลั่นและสุราแช่ที่รับจ้างผลิตให้กับลูกค้าอีกหลายรายการ
ปี พ.ศ.2552ธุรกิจในปี 51-52 ของบริษัทดีมาก เริ่มเป็นที่จับตาของบริษัทคู่แข่ง กระแสเหล้านอกเริ่มจู่โจมเข้ามาไม่ขาดสาย การทำตลาดยากขึ้น การลด แลก แจก แถมและการประชาสัมพันธ์ถูกจำกัดโดยตัวบทกฎหมาย อย่างไรก็ตามสินค้าบ้านลุงทอม เริ่มเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง ผลิตภัณฑ์ของบ้านลุงทอมยังเป็นที่นิยมอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีแนวคิดที่จะทำผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ เอาใจลูกค้าอยู่เสมอ พร้อมกันนั้นได้เตรียมแผนขยายฐานการผลิตให้มากขึ้น
 ในปี พ.ศ.2553ได้จัดตั้ง บริษัท ไทย โปรดักส์ แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด เพื่อเป็นโรงงานผลิตอีกหนึ่งแห่งบนเนื้อที่ 38 ไร่ ใช้งบลงทุนประมาณ 30 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งผลิตสินค้าภูมิปัญญาไทย สาโท สุราแช่ และสุรากลั่นต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นในการผลิต
ปัจจุบันบริษัทบ้านลุงทอมจำกัด ยังคงวัตถุประสงค์เพื่อดูแลด้านการกระจายสินค้าทั่วประเทศไทย รวมถึงการทำกิจกรรมทางด้านการตลาดอย่างครบวงจร มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เดียวกันกับบริษัท ซีเอ็มโภคภัณฑ์ และที่ตั้งสำนักงานสาขาอยู่ที่ โชคชัย 4 ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซึ่งใช้เป็นจุดติดต่อกับลูกค้า ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมการทำ Cocktail ฟรีให้กับลูกค้าที่มีความสนใจ และเป็นจุดกระจายสินค้าให้กับร้านค้าในเขตกรุงเทพฯ สำหรับกิจกรรมอื่นๆเช่นงานด้านการเงิน งานบริหารบุคคล และงานพัฒนาองค์กรอยู่ในส่วนของสำนักงานใหญ่ คลองเก้า ปทุมธานี
                บริษัท บ้านลุงทอม จำกัด มีบทบาทเรื่อยมาในการทำหน้าที่กระจายสินค้า สามารถแบ่งเป็น 5 กลุ่มตามประเภทการดื่ม ดังนี้
1. Spirit แบบ On the Rock ซึ่งเป็นลักษณะการดื่มทั่วไปสไตล์ยุโรป ได้แก่
KINOV, STALINAYA, BAMBOOKA , UNCLE TOM BONUS 2010
2.ค็อกเทลเป็นการดื่มผสมของกลุ่มลูกค้า High-End
UNCLE TOM V , UNCLE TOM G , UNCLE TOM R, UNCLE TOM No.9 , PLOY LIQUEURS
3.เหล้าปั่นเหล้าถังเป็นการดื่มผสมด้วยวิธีการปั่นของกลุ่มลูกค้าทั่วไป
RED COCK , BLACK COCK
4. เหล้าไทย เหล้าสาโท,สาเก
SATO CHAIYO, CHAOPRAYA SATO,CHAOPRAYA SAKE , UNCLE TOM SATO
5. ดื่มได้ทันที หรือเรียกว่า RTD (Ready to Drink) สามารถดื่มได้เลยโดยไม่ต้องผสม
THAI SATO, CLICK SATO, SHINSEN SOJU
กระบวนการขายปกติ จะขายผ่าน Dealers หรือ Sub-Dealers ที่ประจำแต่ละพื้นที่ตาม Zone ของกลุ่มผู้บริโภคต่างๆ และยังมีร้านค้ากลางคืน (On-premise) และร้านค้าทั่วไป (Off-Premise) ที่อยู่ในเครือข่ายของบริษัทบ้านลุงทอม รวมพันกว่าร้านค้าทั่วประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีห้างร้านค้าปลีกชั้นนำ ที่มาช่วยในการกระจายสินค้าได้แก่ ห้างบิ๊กซี ห้างคาร์ฟู ห้างเทสโก้โลตัส และเดอะมอลล์ จากที่กล่าวมาผู้บริโภคสามารถหาซื้อสินค้าของบริษัทได้ง่ายขึ้นด้วยระบบการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพของบริษัทบ้านลุงทอม ภายใต้แบรนด์สินค้า Uncle Tom Spirit ซึ่งปัจจุบันบริษัทบ้านลุงทอมจำกัด ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขยายฐานลูกค้าและกลุ่มตัวแทนขายให้กว้างขวางมากขึ้นต่อไปในอนาคต

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

แลกลิงค์          |         สมัครงาน         |          ข้อกำหนดและเงื่อนไข       |         แผนผังเว็บไซต

Copyright © 2009 All Rights Reserved.

chaopraya.biz tel. (662) 908 9782