ReadyPlanet.com


ขอความร่วมมือจากผู้จำหน่ายสุราหน่อยนะคะ


แบบสอบถามสำหรับผู้ประกอบการ

การเพิ่มขึ้นของอัตราภาษีสุราในปี2552มีผลกระทบต่อการบริโภคและธุรกิจจำหน่ายสุรา 

คำอธิบาย : แบบสอบถามฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราภาษีสุราในปี 2552 มีผลกระทบต่อการบริโภคและธุรกิจจำหน่ายสุรา ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะตัดสินใจในการธุรกิจจำหน่ายสุราในอนาคต

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

                1. รูปแบบการจำหน่ายสุรา         

ขายปลีก                      ขายส่ง           ขายปลีกและขายส่ง

2. เปิดกิจการมาแล้วเป็นเวลา  กี่ปี

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจการและการจำหน่ายสุรา

 

                4. งบประมาณการลงทุนในการทำธุรกิจ ประมาณ........................................บาท

                5. รายได้จากการขายสุราต่อเดือน ก่อนการประกาศขึ้นภาษีสุราในปี 2552

      ประมาณ.....................................บาท/เดือน 

6. รายได้จากการขายสุราต่อเดือน หลังการประกาศขึ้นภาษีสุราในปี 2552

      ประมาณ.....................................บาท/เดือน

7. ยอดการจำหน่ายสุราต่อเดือน ก่อนการประกาศขึ้นภาษีสุราในปี 2552

      ประมาณ.....................................ลัง/เดือน

8. ยอดการจำหน่ายสุราต่อเดือน หลังการประกาศขึ้นภาษีสุราในปี 2552

      ประมาณ.....................................ลัง/เดือน

 

ระดับความคิดเห็น    5 = มากที่สุด    4 = มาก    3 = ปานกลาง    2 = น้อย    1 = น้อยที่สุด

 

การจำหน่ายสุรา

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1

9.  การเพิ่มอัตราภาษีสุรา ปี 2552 นี้มีผลกระทบต่อธุรกิจจำหน่ายสุรา

……..

……..

……..

……..

……..

10.  การเพิ่มอัตราภาษีสุรา ปี 2552 ทำให้ผู้บริโภคสุรานั้นลดปริมาณการบริโภค

……..

……..

……..

……..

……..

11.  การเพิ่มอัตราภาษีสุรา ปี 2552 ทำให้ประชาชนหันมาบริโภคสุราที่มีราคาถูกลงกว่าเดิม

……..

……..

……..

……..

……..ผู้ตั้งกระทู้ นักศึกษามหาวิทยาลัย :: วันที่ลงประกาศ 2009-09-03 19:26:20


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.